Пошук
Головне меню

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ І МЕТОДИК ЇХ НАВЧАННЯ

Завідувач: Воронцова Наталія Георгіївна, доцент, кандидат філологічних наук

Поштова скринька: angl.kaf.kogpa@gmail.com

На кафедрі працюють 19 науково-педагогічних працівників:

Воронцова Наталія Георгіївна

зав.кафедрою,

кандидат

філологічних наук,

доцент

Глотов Олександр Леонідович

професор,

доктор філологічних наук

Янков Анатолій Вікторович

доцент,

кандидат

філологічних наук

Шмир Марія

Федорівна

доцент, кандидат

педагогічних наук

Марунько Орися

Адамівна

доцент,

кандидат філологічних

наук

Семегин Тетяна Станіславівна

доцент кафедри,

кандидат

філологічних наук

Сиротюк Микола Васильович

доцент, кандидат педагогічних  наук

Чик Денис Чабович

доцент, доктор філологічних наук

Чик Ольга

Іванівна

доцент,

кандидат філологічних

наук

Янусь Наталя Володимирівна

доцент кафедри,

кандидат

філологічних наук

Яценюк Надія

Іванівна

доцент кафедри,

кандидат педагогічних

наук


 

Клак Інна Євгеніївна

доцент кафедри,

кандидат педагогічних наук

Кучер Василь Васильович

доцент кафедри, кандидат філологічних наук

Слободян Мар’яна Вікторівна

старший викладач,

кандидат

філологічних наук

Дирибало Оксана

Іванівна

старший викладач,

кандидат філологічних наук

Хом'як Ольга Василівна

старший викладач, кандидат філологічних наук

Данік Надія Андріївна

асистент


 

Сумісники

Ломакович Валентина Ярославівна

доцент,

кандидат

філологічних наук

 

 

Кафедра забезпечує підготовку вчителів англійської та німецької мови за рівнями освіти першим

(бакалаврським) і другим (магістерським);   вчителів польської мови за рівнем освіти першим (бакалаврським) . Освітній процес на кафедрі забезпечують 21 науково-педагогічний працівник, серед яких: 2 доктори наук, 1 професор, 17 кандидатів наук, з них 10 - доценти.

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський):

Нормативна частина: Історія англійської мови/Історія німецької мови/Латинська мова/Лексикологія англійської мови/Лексикологія німецької мови/Методика викладання іноземних мов/Практика усного та писемного мовлення/Практична граматика/Практична фонетика/Стилістика та лінгвостилістичний аналіз тексту/Теоретична граматика англійської мови/Теоретична граматика німецької мови/Теоретична фонетика англійської мови/Теоретична фонетика німецької мови

Рівень вищої освіти другий (магістерський):

Нормативна частина: англійська/німецька мова, актуальні проблеми викладання англійської/німецької/польської мови, англійська/німецька мова (друга), ділова англійська/німецька мова, історія англійської/німецької/польської мови, лексикологія англійської/німецької/польської мови, лінгвокраїнознавство, література англомовних/німецькомовних країн, література Польщі, методика застосування комп’ютерної техніки при викладанні іноземної мови, порівняльна типологія англійської/німецької та української мов, порівняльне літературознавство, стилістика англійської/німецької/польської мови, теоретична граматика англійської/німецької/польської мови, теоретична фонетика англійської/німецької/польської мови.

Професорсько-викладацький склад кафедри іноземних мов та методики їх викладання


Науково-педагогічні працівники кафедри виконують докторські та кандидатські дисертації, публікують монографії, навчально-методичні посібники, наукові статті у фахових виданнях України, а також у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Science. У сфері наукових інтересів викладачів проблеми лінгвістичних та літературознавчих досліджень, що спрямовані на здійснення наукових розвідок у галузі літературної компаративістики, германістики та лексикографії. Це знаходить відображення у колективній темі кафедри «Сучасні тенденції у дослідженні іншомовного дискурсу та лінгводидактики».

У роботі кафедри провідне місце посідає науково-видавнича діяльність. Наукового резонансу набули ґрунтовні словники з сучасної англійської мови професора кафедри Янкова А.В.: «Інновації у словниковому складі англійської мови початку 21 ст. (англо-український словник)» (2008 р.), «Нова розмовна лексика і фразеологія (англо-український словник)» (2010 р.) (у співавторстві), «Англо-український словник нової лексики і фразеології англійської мови сфери медицини та охорони здоров’я» (2013 р.).

За останні п’ять років науково-педагогічними працівниками кафедри опубліковано понад 80 наукових праць, зокрема, видано 5 монографій, 8 навчальних посібників.

Лектор Німецької академічної служби обмінів (ДААД) Карстен Грюнвальд проводить методичний семінар

 

Кафедра іноземних мов та методики їх викладання спрямовує свою діяльність на вдосконаленнялінгводидактичної майстерності вивчення іноземних мов, зокрема, активно впроваджує комунікативно-спрямований підхід до навчання іншомовної комунікації.Кафедра іноземних мов та методики їх викладання спрямовує свою діяльність на вдосконалення лінгводидактичної майстерності вивчення іноземних мов, зокрема, активно впроваджує комунікативно-спрямований підхід до навчання іншомовної комунікації.

 

 

Завідувач кафедри Воронцова Н.Г. та волонтер Корпусу миру США Абрам Краузе проводять навчально-методичний семінар для вчителів англійської мови Шумського району

 

 

При кафедрі відкрито ресурсний центр вивчення англійської, німецької та польської мов, який містить сучасне інформаційне забезпечення наукового, методичного та країнознавчого характеру, що активно використовується в навчальному процесі.
Формування не лише мовленнєвої, але й соціокультурної компетенції майбутніх фахівців забезпечується використанням студентами спеціальності багатого інформаційного фонду бібліотеки.
У мультимедійному ресурсному центрі з вивчення польської мови наявне мультимедійне забезпечення (мультимедійна дошка, ноутбук, проектор, стерео) дає змогу поринати у віртуальне іншомовне середовище для вдосконалення навичок мовленнєвої поведінки в іншомовному лінгвокультурному просторі.
Кафедра бере активну участь у міжнародній діяльності, підтримуючи тісні контакти з такими міжнародними організаціями: Goethe Institut, Німецька академічна служба обмінів (DAAD), Австрійський культурний центр у м. Львові (ОеАД), Корпус Миру США в Україні (Peace Corps). Упродовж багатьох років на кафедрі в рамках міжнародного проекту «Викладання англійської мови як іноземної» працюють волонтери Корпусу Миру США в Україні.

Відкриття мультимедійного ресурсного центру з вивчення польської мови

Складову частину фахової підготовки студентів становить їх навчально-дослідницька робота. Цей вид діяльності включає роботу наукових гуртків, участь у науково-практичних конференціях, проведення певних наукових досліджень, підготовку та захист курсових робіт. Студенти мають можливість відвідувати  наукові студії: «Актуальні проблеми сучасної лінгвістики» (доцент Воронцова Н.Г., доцент Янков А.В., доцент Марунько О.А.), «Інноваційні тенденції у сучасній методиці викладання іноземних мов» (доцент Сиротюк М.В., доцент кафедри Клак І.Є.), «Літературознавчі наукові студії» (доцент Чик Д.Ч., доцент кафедри Янусь Н.В., доцент кафедри Кучер В.В.), «Актуальні проблеми вивчення розвитку лексики німецької мови» (доцент Шмир М.Ф.), «Актуальні проблеми вивчення сучасного підручника» (доцент кафедри Яценюк Н.І.), «Актуальні проблеми вивчення німецької літератури (доцент Чик О.І.)».

Доцент кафедри Марунько О.А. проводить засідання студентської наукової студії


Робота із обдарованою студентською молоддю реалізується у науковій лабораторії «Сучасні тенденції у лінгводидактиці та дослідженні дискурсу», за результатами діяльності якої видається збірник наукових праць молодих учених, аспірантів і студентів «Verba Magistri».

Після підсумкової атестації здобувачів вищої освіти ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська))


І з 2010 р. кафедрою започатковане періодичне наукове видання «Кременецькі компаративні студії» (головний редактор – доктор філологічних наук, доцент Д. Ч. Чик ). На сьогодні – це міжнародний філологічний часопис, який слугує платформою для оприлюднення та обміну результатів наукових досліджень фахівців із порівняльного літературознавства та лінгвістики. Збірник індексується в міжнародних наукометричних базах «Іndeх Сореrnісus Іnternational» (Польща) за галузями знань «Літературознавство» та «Лінгвістика», «Research Bible» (Японія), «СіtеFасtоr» (США), «InfoВАSЕ ІNDЕХ» (Індія), зареєстрований в Сеntrе Іnternacional de l’ISSN (Франція) з присвоєнням ISSN.


 

 

Викладачі кафедри – організатори Міжнародного інтеграційного проекту для студентів, магістрантів та аспірантів «Школа відкритого розуму» (співорганізатори – ЗВО України та Республіки Польща).

Із 2010 р. кафедрою започатковане періодичне наукове видання «Кременецькі компаративні студії» (головний редактор – доктор філологічних наук, доцент Д. Ч. Чик ). На сьогодні – це міжнародний філологічний часопис, який слугує платформою для оприлюднення та обміну результатів наукових досліджень фахівців із порівняльного літературознавства та лінгвістики. Збірник індексується в міжнародних наукометричних базах «Іndeх Сореrnісus Іnternational» (Польща) за галузями знань «Літературознавство» та «Лінгвістика», «Research Bible» (Японія), «СіtеFасtоr» (США), «InfoВАSЕ ІNDЕХ» (Індія), зареєстрований в Сеntrе Іnternacional de l’ISSN (Франція) з присвоєнням ISSN.


Студенти спеціальності організовують та проводять різноманітні культурні заходи. Під час шевченківських днів традиційно проводяться літературні поетичні читання «Кобзар мовами Європи».

.

Доброю традицією стало проведення вечора колядок іноземними мовами

Щороку в грудні – на католицьке свято Святого Миколая – студенти дарують теплі враження слухачам, і, крім того, організовують благодійний продаж різдвяних кулінарних виробів та гарячого шоколаду. Такі дійства є особливо актуальними у контексті євроінтеграційних прагнень України.


Глотов Олександр Леонідович
 
Галерея
foto 25
foto 25foto 25
На даний момент 314 гостей на сайті