Головне меню

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ ТА МЕТОДИКИ ЇХ ВИКЛАДАННЯ

Завідувач: Воронцова Наталія Георгіївна, доцент, кандидат філологічних наук

Поштова скринька: angl.kaf.kogpa@gmail.com

На кафедрі працюють 24 науково-педагогічних працівники:

Воронцова Наталія Георгіївна

зав.кафедрою,

кандидат

філологічних наук,

доцент

Глотов Олександр Леонідович

професор,

доктор філологічних наук

Янков Анатолій Вікторович

доцент,

кандидат

філологічних наук

Шмир Марія

Федорівна

доцент, кандидат

педагогічних наук

Марунько Орися

Адамівна

доцент,

кандидат філологічних

наук

Семегин Тетяна Станіславівна

доцент кафедри,

кандидат

філологічних наук

Сиротюк Микола Васильович

доцент, кандидат педагогічних  наук

Чик Денис Чабович

доцент, кандидат філологічних наук

Чик Ольга

Іванівна

доцент,

кандидат філологічних

наук

Лещак Олег Володимирович

доцент,

кандидат філологічних наук

Янусь Наталя Володимирівна

доцент кафедри,

кандидат

філологічних наук

Яценюк Надія

Іванівна

доцент кафедри,

кандидат педагогічних

наук

Коханська Ірина Станіславівна

доцент, кандидат філологічних наук

Клак Інна Євгеніївна

доцент кафедри,

кандидат педагогічних наук

Слободян Мар’яна Вікторівна

старший викладач,

кандидат

філологічних наук

Дирибало Оксана

Іванівна

старший викладач,

кандидат філологічних наук

Веселовський

Ярослав

Богданович

старший викладач

Кучер Василь Васильович

доцент кафедри, кандидат філологічних наук

Шайковський Олександр Валерійович

асистент

Данік Надія Андріївна

асистент

Миколайчук Наталія Сергіївна

асистент

Сумісники

Гінка Богдан Іванович

доцент,

кандидат

філологічних наук

Ломакович Валентина Ярославівна

доцент,

кандидат

філологічних наук

Микуляк Ольга Василівна

асистент

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

Cтупінь вищої освіти „бакалавр”:

Нормативна частина: вступ до мовознавства, друга іноземна мова (англійська, німецька), загальне мовознавство, іноземна мова (англійська/німецька), історія мови, країнознавство, латинська мова, лексикологія, методика викладання іноземних мов, практика усного та писемного мовлення, практикум з другої іноземної мови (англійська/німецька), практична граматика, практична фонетика, практичний курс англійської/німецької мови, синтаксис сучасної англійської/німецької мови, стилістика, теоретична граматика, теоретична фонетика, теорія та практикум перекладу.

Cтупінь вищої освіти „магістр”:

Нормативна частина: англійська/німецька мова, актуальні проблеми викладання англійської/німецької/польської мови, англійська/німецька мова (друга), ділова англійська/німецька мова, історія англійської/німецької/польської мови, лексикологія англійської/німецької/польської мови, лінгвокраїнознавство, література англомовних/німецькомовних країн, література Польщі, методика застосування комп’ютерної техніки при викладанні іноземної мови, порівняльна типологія англійської/німецької та української мов, порівняльне літературознавство, стилістика англійської/німецької/польської мови, теоретична граматика англійської/німецької/польської мови, теоретична фонетика англійської/німецької/польської мови.

Забезпечення належного рівня володіння іноземною мовою досягається завдяки продуманості навчально-методичної концепції іншомовної освіти, що застосовується викладачами кафедри, та ґрунтується на оптимальному поєднанні новітніх інтерактивних методик навчання із традиційними прийомами лінгводидактики, а також комбінаторному використанні як вітчизняних, так і європейських підручників університетських видавництв «Pearson Longman», «Oxford University Press», «Langenscheit», «Hueber» та ін.

Кафедра активно впроваджує комунікативно-спрямований підхід до навчання іншомовної комунікації.  Викладачі кафедри удосконалюють свою лінвгодидактичну майстерність через застосування інтерактивних методик, інноваційних технологій та мультимедійних засобів навчання, а також культурологічного підходу до викладання як основи комунікативно спрямованої навчальної діяльності.

Характерною ознакою діяльності кафедри є наповненість її елементами міжкультурного виміру та інтеграція у міжнародний академічний простір. Кафедрі вдалося налагодити тісні контакти з різноманітними інституціями в німецькомовних країнах, в основному в Німеччині та Австрії, зокрема з Гете-Інститутом, ДААД та ОеАД. Завдяки цим контактам  викладачі кафедри пройшли наукове стажування в німецькомовних країнах, кафедра значно зміцнила свою матеріальну базу, сформувала достатньо потужний бібліотечний фонд.

Лектор Німецької академічної служби обмінів (ДААД) Карстен Грюнвальд проводить методичний семінар

Кафедра є учасником Всеукраїнської Асоціації українських германістів. Щорічно викладачі кафедри беруть участь у конференціях асоціації, а також у практичних семінарах із викладання іноземної мови, які проводяться на базі Гете-Інституту. Завдяки тісній співпраці підвищується методичний рівень викладачів.

Складову частину фахової підготовки студентів становить їх навчально-дослідницька робота. Цей вид діяльності включає роботу наукових гуртків, участь у науково-практичних конференціях, проведення певних наукових досліджень, підготовку та захист курсових робіт. Студенти мають можливість відвідувати  наукові студії: «Актуальні проблеми сучасної лінгвістики» (доцент Воронцова Н.Г., доцент Янков А.В., доцент Марунько О.А.), «Інноваційні тенденції у сучасній методиці викладання іноземних мов» (доцент Сиротюк М.В., старший викладач Клак І.Є.), «Літературознавчі наукові студії» (доцент Чик Д.Ч., доцент кафедри Янусь Н.В., старший викладач Сафіюк О.В., асистент Кучер В.В.), «Актуальні проблеми вивчення розвитку лексики німецької мови» (доцент Шмир М.Ф.), «Актуальні проблеми вивчення сучасного підручника» (доцент кафедри Яценюк Н.І.), «Актуальні проблеми вивчення німецької літератури (доцент Чик О.І.)».

Доцент кафедри Марунько О.А. проводить засідання студентської наукової студії

Студенти беруть активну участь в олімпіадах з англійської, німецької та польської мов. У 2014 р. студент третього курсу зайняв одне з призових місць у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності „Німецька мова та література” (м. Донецьк).

При кафедрі відкрито ресурсний центр вивчення англійської, німецької та польської мов, який містить сучасне інформаційне забезпечення наукового, методичного та країнознавчого характеру, що активно використовується в навчальному процесі.

Формування не лише мовленнєвої, але й соціокультурної компетенції майбутніх фахівців забезпечується використанням студентами спеціальності багатого інформаційного фонду бібліотеки.

Навчальний процес постійно осучаснюється завдяки використанню комп’ютерного ресурсного центру вивчення іноземної мови.

Науково-педагогічні працівники кафедри виконують докторські та кандидатські дисертації, публікують монографії, навчально-методичні посібники, наукові статті у фахових виданнях України, а також у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Science. У сфері наукових інтересів викладачів проблеми лінгвістичних та літературознавчих досліджень, що спрямовані на здійснення наукових розвідок у галузі літературної компаративістики, германістики та лексикографії. Це знаходить відображення у колективній темі кафедри «Сучасні тенденції у дослідженні іншомовного дискурсу та лінгводидактики».

У роботі кафедри провідне місце посідає науково-видавнича діяльність. Наукового резонансу набули ґрунтовні словники з сучасної англійської мови професора кафедри Янкова А.В.: «Інновації у словниковому складі англійської мови початку 21 ст. (англо-український словник)» (2008 р.), «Нова розмовна лексика і фразеологія (англо-український словник)» (2010 р.) (у співавторстві), «Англо-український словник нової лексики і фразеології англійської мови сфери медицини та охорони здоров’я» (2013 р.).

Важливим напрямом діяльності кафедри та її науковою візитівкою є щорічне видання збірника наукових праць «Кременецькі компаративні студії» (гол. редактор – к. філол. н., доцент, докторант Д. Ч. Чик). Збірник був спершу задуманий у 2010 році як міжкафедральний проект, але на сьогодні це міжнародний науковий щорічник, який слугує платформою для оприлюднення та обміну результатами наукових досліджень для українських і зарубіжних філологів – фахівців із порівняльних літературознавства та лінгвістики.

Оприлюднено 6 випусків цього наукового щорічника, в яких авторами виступили як знані в наукових колах українські та зарубіжні вчені, так і початківці. Редакція «Кременецьких компаративних студій» активно працює над підвищенням його міжнародного рівня наукової значимості. У січні 2014 р. науковий часопис було зареєстровано у Centre International de l'ISSN (Франція) з наданням Міжнародного стандартного серійного номера ISSN 2311-262X. Часопис індексується у міжнародних наукометричних базах CiteFactor і Research Bible. Також ведеться робота із уведення збірника до інших міжнародних наукометричних баз, без чого немислиме зростання будь-якого сучасного наукового періодичного видання.

Підтвердженням належного рівня мовної підготовки студентів-філологів є їхня успішна участь у міжнародних програмах, таких як “Work and Travel”, яка дає можливість під час літніх канікул не лише працювати та подорожувати у США, а також вдосконалювати навички іншомовної комунікації з носіями мови.

Викладачі кафедри є співорганізаторами Міжнародного інтеграційного проекту для студентів, магістрантів та аспірантів «Школа відкритого розуму» (співорганізатори – ВНЗ України, Республіки Польща, Російської Федерації). За підсумками цього молодіжного наукового форуму випущено збірники наукових праць. У рамках проекту викладачі та студенти беруть участь у наукових конференціях як в Україні (Кременець, Кам’янець-Подільський), так і в Республіці Польща (Кельце, Бельсько-Бяла).

Студенти спеціальності організовують та проводять різноманітні культурні заходи. Під час шевченківських днів традиційно проводяться літературні поетичні читання «Кобзар мовами Європи». Доброю традицією стало проведення вечора колядок іноземними мовами.

Щороку в грудні – на католицьке свято Святого Миколая – студенти дарують теплі враження слухачам, і, крім того, організовують благодійний продаж різдвяних кулінарних виробів та гарячого шоколаду. Такі дійства є особливо актуальними у контексті євроінтеграційних прагнень України.

Глотов Олександр Леонідович
 
Анонси
Галерея
armsport
armsportarmsport
На даний момент 386 гостей на сайті