Пошук

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК – ПОЗИТИВНИЙ

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у ВНЗ та вищих професійних училищах, згідно з Наказом МОН України і з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм Середня освіта (Музичне мистецтво) і Середня освіта (Трудове навчання та технології) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Кременецькій гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка працювали фахові експертні комісії.

Стан і можливості для покращення якості підготовки магістрантів-музикознавців вивчали доктор педагогічних наук, декан психолого-педагогічного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, професор кафедри музики Наталія Вікторівна Сулаєва та доктор педагогічних наук, директор Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету, професор Ярослав Васильович Сверлюк.

Позитивний висновок експертних комісій щодо можливостей акредитації освітньо-професійних програм з музичного мистецтва і трудового навчання та технологій за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у нашому ВНЗ ґрунтувався на результатах аналізу науково-кадрового потенціалу, потужностей навчально-матеріальної і науково-дослідницької бази, інформаційно-методичного забезпечення науково-педагогічного процесу із джерел бібліотечного фонду, Інтернет-ресурсами (в тому числі із джерел електронної бібліотеки), науково-методичними комплексами профільних кафедр і на вивченні якості науково-теоретичної і практичної підготовки магістрів згаданих спеціальностей.

Експерти відзначили належний рівень організації профорієнтаційної роботи, формування позитивного іміджу академії на ринку освітніх послуг, що дає підстави для забезпечення набору контингенту по підготовці магістрів за відповідними освітньо-професійними програмами. Підкреслено, що зміст підготовки магістрів відповідає встановленим державним вимогам, навчальний процес організований з урахуванням можливостей сучасних технологій навчання й орієнтований на формування освіченого, компетентного педагога, здатного до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та оперативної адаптації до динамічних змін у культурно-освітній сфері та соціумі. Це досягнуто завдяки функціонуванню системи внутрішнього забезпечення якості освіти, повноцінного виконання навчального плану та програм навчальних дисциплін, належного навчально-методичного забезпечення, впровадження інтерактивних методик, мультимедійних технологій, використання спеціальних програмних продуктів, інтернет-ресурсів на платформі Moodle.

Результати роботи експертних комісій засвідчують відповідний рівень нашої академічної зрілості та стимулюють пошук інноваційних форм і методів роботи на такому важливому напрямку науково-педагогічної діяльності, як магістерська підготовка.

 
Анонси
Галерея
6
66
На даний момент 320 гостей на сайті