Пошук
Головне меню

НАШ «НАУКОВИЙ ВІСНИК» – У ПЕРЕЛІКУ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ

Це – показник, до якого прагнуть, і звання, яке для своїх наукових видань намагаються отримати науково-педагогічні колективи вищих закладів освіти. Ми такого успіху досягли: наказом Міністерства освіти і науки України від 23.12.2022 року «Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогічні науки» включено до Переліку наукових фахових видань України. Такий важливий і промовистий для нашого навчального закладу факт засвідчує офіційне визнання та підтвердження високого рівня науково-дослідницької роботи в академії та ефективності авторської творчості її науковців.

З метою редакційно-видавничого забезпечення, якісної підготовки та своєчасної публікації «Наукового  вісника…» редакційна колегія нашого наукового періодичного видання підписала партнерську угоду з ТОВ «Видавничий дім «Гельветика», якою передбачено виконання необхідного комплексу організаційних, видавничо-технічних і редакційно-публікаційних заходів. Зокрема, «Гельветика» сприятиме отриманню журналом видавничого префіксу та присвоєнню DOI кожній науковій статті, опублікованій у «Науковому віснику…». За допомогою та з участю «Видавничого дому» буде застосовуватися сертифіковане програмне забезпечення в системі «Антиплагіат». «Гельветика» також гарантує якісний переклад англійською мовою анотацій наукових статей усіх авторів досвідченими і високопрофесійними перекладачами. В Угоді зафіксовано обов’язок наших видавничих партнерів щодо оформлення всіх, опублікованих у «Науковому віснику…», матеріалів згідно єдиних технічних вимог (перед коректурою!), а також перевірки та правки списків літератури за References. Наші партнери «беруть на себе» верстку електронних макетів журналу, причому вони всі можливі правки узгоджуватимуть із нашою редколегією.

Важливим моментом Партнерської угоди є обов’язок працівників «Гельветики» забезпечити професійне оформлення дизайну журналу, насамперед його обкладинки, – і виконуватися це повинне на основі пропозицій і рекомендацій нашої редакційної  колегії. Наголосимо на одній перспективній процедурі, яку здійснюватиме «Гельветика» і яка сприятиме популяризації науково-дослідницької роботи наших науковців і зростанню рейтингу академії в національному науково-освітньому просторі: «Видавничий дім…» здійснюватиме підготовку та розміщення електронних макетів «Наукового вісника…» на платформі Національної бібліотеки України імені Володимира Вернадського.  Необхідно виокремити ще один важливий момент згаданої Угоди, що сприятиме поширенню інформації про науково-педагогічний потенціал нашої академії і в зарубіжному освітньому та науковому просторі: передбачено, що окремі сторінки і навіть статті журналу будуть розміщуватися на сайтах у мережі Інтернет, що функціонують на платформі OIS.

Закріпленню належного та відповідного інформаційно-публікаційного статусу періодичного часопису «Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогічні науки» в національному та зарубіжному науковому просторі вагомо сприятимуть підготовка та включення журналу (наголосимо: всіх його номерів!) до наукометричних баз даних, зокрема Index Copernicus International, і встановлення професійної платформи Open Journal Sistems (OJS) на сайт нашого видання в мережі Інтернет.

Досягнення такого почесного статусу для «Наукового вісника…» забезпечила науково-публіцистична творчість науково-педагогічних працівників нашої академії, ефективна структура та достатній рівень науково-дослідницької роботи в академії, традиційні авторські зв’язки науковців-авторів навчального закладу із академічними виданнями України та зарубіжжя, продуктивна й активна участь наших науковців-аналітиків у науково-теоретичних і науково-практичних конференціях, науково-методичних семінарах, інших наукових форумах національного та міжнародного рівнів.

Досягнутий високий статус «Наукового вісника…» академії – результат багаторічної і плідної праці всього науково-педагогічного колективу, наших авторів, усіх, хто упродовж років творив фахове видання нашого навчального закладу. І, безсумнівно, свій вагомий, конкретний, і не буде зайвим сказати, визначальний внесок у забезпечення досягнутого успіху зробила редакційна колегія часопису. До її складу входить 21 науковець із науково-освітніх інституцій України та зарубіжжя. Серед них – 17 докторів педагогічних наук, професорів, 4  кандидати наук, доценти. «Професорський корпус» редакційної колегії представляють Н.М.Дем’яненко, Н.М.Титова, М.К.Шеремет (всі – НУ імені М.П.Драгоманова), І.М.Дичківська (Рівненський ДГУ), О.А.Гнєзділова (Полтавський НПУ імені В.Г.Короленка), І.Б.Кузава (Волинський НУ імені Лесі Українки), І.Д.Нищак (Дрогобицький ДПУ імені Івана Фпанка), О.В.Онопрієнко (Інститут педагогіки НАПН України), Т.В.Потапчук (Прикарпатський НУ імені Василя Стефаника), Н.А.Сейко (Житомирський ДУ імені Івана Франка), Р.О.Тарасенко (НУ біоресурсів і природокористування), І.М.Цідило (Тернопільський НПУ імені Володимира Гнатюка), О.І. Шапран (Університет Григорія Сковороди у Переяславі). Від нашої академії в цьому складі працюють доктори педагогічних наук, професори В.Є.Бенера (головний редактор) і М.С.Курач (заступник головного редактора), доктор педагогічних наук, доцент І.А.Онищук. В редакційній колегії – кандидати наук з фізичного виховання та спорту, доценти С.В.Калитка (Волинський НУ імені Лесі Українки) та В.В.Банах і Т.В.Кучер (Кременецька ОГПА імені Тараса Шевченка), а також кандидат педагогічних наук, доцент Н.В.Казакова (Хмельницька ГПА). Зарубіжну науку репрезентує доктор габілітований, професор Люблінського технічного університету (Республіка Польща) Галина Рарот.

«Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогічні науки» має чітку, методично обгрунтовану змістово-академічну структуру. Розпочинається видання розділом «Актуальні проблеми вищої школи». У вже опублікованому п’ятнадцятому випуску часопису цей розділ містить п’ять аналітичних статей даної спрямованості, підготовлених десятьма науковцями-дослідниками різних науково-освітніх інституцій. У другому розділі «Історія розвитку педагогічної теорії та освітньої практики» – три наукових публікації п’яти авторів. Розділ «Теорія і практика навчання і виховання» підготували 15 авторів, які аналізують десять актуальних проблем даної тематики. В розділі «Освіта за рубежем» чотири автори інформують про два напрямки науково-дослідницької роботи їх зарубіжних колег. Окрім цього, пропонується рубрика «Обговорюємо проблему». В загальному, у цьому випуску «Наукового часопису…» 34 автори-науковці публікують двадцять статей, в яких висвітлюють результати власних науково-аналітичних досліджень.

 
Анонси
Галерея
8
88
На даний момент 864 гостей на сайті