Гуманітарно-технологічний факультет

Гуманітарний факультет утворений у 2015 році шляхом приєднання спеціальностей"Музичне мистецтво", "Образотворче мистецтво".  Тут навчається більше 600 студентів денної та заочної форм навчання.

Філологічні традиції у навчальному закладі започатковано у першій половині ХІХ ст. Сьогодні мовна палітра академії представлена українською, англійською, німецькою та польською мовами, викладання яких забезпечується трьома кафедрами: англійської філології, німецької філології, української філології та суспільних дисциплін. У складі  факультету функціонують також кафедри: гри на музичних інструментах та вокально-хорових дисциплін, методики викладання мистецьких дисциплін.

Професорсько-викладацький склад факультету здійснює підготовку бакалаврів і спеціалістів (вчитель англійської мови та зарубіжної літератури, вчитель німецької мови та зарубіжної літератури, вчитель української мови та літератури, вчитель музики, вчитель образотворчого мистецтва). У 2013 році відкрита магістратура за освітньо-професійною програмою «Музичне мистецтво».

За роки свого існування на факультеті підготовлено понад дві тисячі висококваліфікованих учителів іноземних мов, української мови та літератури,  музичного та образотворчого мистецтва, які працюють в освітніх і наукових закла­дах, у видавництвах, на державній та адміністративній роботі, у громадських організаціях, курсах навчання іноземних мов у нашій країні та за кордоном, у державних і приватних підприємствах. Серед випускників – науковці, проректори вищих навчальних закладів, методисти, директори шкіл та учителі. Факультет академії є основним джерелом поповнення сільських шкіл регіону та області фахівцями. У налагодженні саме цієї лінії роботи вбачається перспектива подальшого вдосконалення інтеграційних процесів між середньою та вищою ланками освіти на шляху зростання академії до регіонального професійного університету.

Навчальний процес на факультеті забезпечується відповідною матеріальною базою: 8 лекційних аудиторій, 45 навчальних аудиторій, 6 навчально-методичних кабінетів, зал для занять із хореографії, 2 лекційно-концертні зали, 2 ресурсні цен­три вивчення іноземних мов, відео- та аудіотехніка, мережа Інтернет та Wifi, сучас­не програмне забезпечен­ня. У структурі фа­культету функціонує навчально-методичний центр, бібліотека якого нараховує понад 8 тис. примірників автентичної художньої,  навчальної та наукової літератури англійською, німецькою та польською мовами.

У вивченні іноземних мов акцент зроблено на викори­стання сучасних бри­танських, американсь­ких і німецьких підручників та посібників, мультимедійних навчальних програм та інших сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Функціонують гуртки художньої самодіяльності: капела бандуристів, самодіяльний народний хор, вокальний ансамбль «Калина», народний художній ансамбль танцю «Горлиця», камерний хор, струнний квартет, симфонічний оркестр, студентський театр «Пілігрим», студентська художня група «Натхнення», мистецький гурт «Палітра».

На гуманітарному факультеті функціонує наукова лабораторія «Творчість Б.Харчука та У.Самчука: художній літопис ХХ ст.»

Студенти факультету постійні учасники міжнародного проекту «Школа відкритого розуму», всеукраїнських і міжнарождних студентських наукових конференцій, учасники та переможці мовно-літературних конкурсів.
 

 
Галерея
den_znan
den_znanden_znan
На даний момент 487 гостей на сайті