Факультет соціально-педагогічної освіти та мистецтв

Декан – Врочинська Людмила Ігорівна,

кандидат педагогічних наук, доцент

Секретар деканату – Фількевич Світлана Сергіївна

Адреса: м. Кременець, вул. Ліцейна, 1

(головний корпус)

тел. (035-46) 2-19-91

Професорсько-викладацький склад – 46 осіб, у т. ч.

доктори наук, професори – 2;

кандидати наук, професори – 2;

кандидати наук, доценти – 18;

кандидати наук, старші викладачі – 10;

старші викладачі – 2;

асистенти – 12.

Кількість студентів – 829 (денна і заочна форми навчання).

Кафедри факультету:

- теорії і методики дошкільної та початкової освіти (зав. кафедри – кандидат педагогічних наук, доцент Фасолько Т.С.);

педагогіки та психології (зав. кафедри – кандидат педагогічних наук, доцент Кравець Л.М.);

- теорії і методики трудового навчання та технологій (зав. кафедри – доктор педагогічних наук, доцент Курач М.С.)

Програми підготовки:

Бакалавр:

012 Дошкільна освіта

231 Соціальна робота

014 Середня освіта (Технологічна освіта)

Спеціаліст:

012 Дошкільна освіта

231 Соціальна робота

014 Середня освіта (Технологічна освіта)

Магістр:

014 Середня освіта (Технологічна освіта)

Науково-педагогічні працівники факультету успішно займаються науковою та навчально-методичною роботою, забезпечують високий рівень професійних знань, умінь і навичок студентів, оволодіння ними методами й засобами виховного впливу на дітей, активно формують креативну особистість майбутнього спеціаліста як людини з інноваційним стилем мислення. Вагомим є спільний науковий та навчально-методичний доробок викладачів кафедр факультету, котрі свої багаторічні напрацювання презентують у монографіях, навчальних посібниках та методичних розробках.

До послуг студентської молоді факультету – два сучасних комп’ютерних класи, обладнані мультимедійними засобами, об’єднані в локальну мережу та підключені до загальноінститутської комп’ютерної мережі з виходом в Інтернет. Навчальні аудиторії забезпечені відео- та аудіотехнікою, що підвищує ефективність якісного сприймання та засвоєння матеріалу.

Базою для практичної підготовки студентів спеціальності «Технологічна освіта» слугують 13 навчальних майстерень (ручної та художньої обробки деревини та металу; художньої обробки лози, глини та ін.), навчальна кузня. Введено в дію нову майстерню механічної  обробки  деревини із сучасним деревообробним устаткуванням та  кабінет  технічної творчості.

Вироби студентів, виконані як курсові проекти з художньої обробки матеріалів, постійно демонструються на кафедральній та вузівській виставках.

Виставка до Шевченківських днів

Структурними підрозділами факультету підписано угоди про співпрацю з науковими установами й вищими навчальними закладами України та зарубіжжя. Кафедри активно співпрацюють із сільськими дошкільними навчальними закладами та загальноосвітніми школами регіону з метою надання їм реальної допомоги у матеріально-технічному й методичному оснащенні відповідних кабінетів, організації спільних семінарів, майстер-класів, круглих столів і конференцій, а також оптимізації проходження студентами педагогічної практики.

На кафедрах факультету склалися гарні традиції щодо організації й проведення науково-практичних семінарів, оскільки вони мають не лише практично-професійне значення, а й здійснюють значний інформаційно-пропагандистський вплив на його учасників: нинішні та майбутні педагоги переконуються у необхідності оволодівати інноваційним технологіями навчання й виховання як одним із найважливіших чинників успіху у сучасній педагогічній роботі.

Під час семінару

На факультеті успішно функціонують три науково-дослідні лабораторії, які досліджують історію розвитку освіти та сучасні проблеми психолого-педагогічної науки.

З метою реалізації концепції «Національно-патріотичного виховання дітей та молоді», науково-дослідною лабораторією «Креативна педагогіка та PR» (керівник –  кандидат педагогічних наук, доцент Данильчук К.О.) у 2015 році було підписано угоду про співпрацю з Дубенською військовою частиною А-1519.

Гармонійному розвитку особистості студента, як майбутнього фахівця та керівника освітнього процесу, сприяє система студентського самоврядування, що діє на рівні кожної академічної групи, факультету загалом, гуртожитку. Створені та успішно функціонують студентський парламент і профільні сектори (науково-освітній, інформаційний, спортивний, культурно-масовий). Вони є безпосередніми організаційними осередками студентського життя, побуту, різних форм культурно-масової роботи, спрямованих на відродження кращих національних традицій.

Виставка писанок

Вже стало доброю традицією факультету щороку здійснювати посвяту у студенти першокурсників, відзначати День дошкільника та День працівників освіти, організовувати Акцію милосердя у Кременецькому дитячому санаторії (до дня Святого Миколая) та Акцію залучення птахів у національний природний парк «Кременецькі гори» (до Дня Землі).

Під час акції залучення птахів у національний природний парк «Кременецькі гори»

Під керівництвом студентки спеціальності «Соціальна педагогіка» Анни Крижної на факультеті активно діє волонтерський загін, який не лише працює з різними категоріями соціальних верств, з малозабезпеченими, дітьми-сиротами, інвалідами, переселенцями, а й активно допомагає учасникам АТО. Здобуваючи теорію у навчальному закладі, студенти практикуються, допомагаючи іншим, що є важливим у їхній подальшій професійній діяльності.

Чимала увага приділяється й формуванню належної наукової культури майбутніх педагогів. Чинниками розвитку молоді у цьому контексті стають дні науки, олімпіади, щорічні вузівські студентські наукові конференції. Активні учасники та переможці отримують відзнаки, грамоти, винагороди, беруть участь у всеукраїнських чи міжнародних науково-практичних конференціях і всеукраїнських студентських олімпіадах. Кращі наукові роботи публікуються у вузівських збірниках.

Враховуючи зростаючі вимоги до фахівців із вищою освітою та завдання невпинного процесу входження України в європейську освітянську спільноту, педагогічний факультет постійно модернізується та вдосконалюється у навчальному, науковому, виховному напрямах своєї діяльності.

Виходячи з основних завдань розвитку та модернізації національної системи освіти в Україні, визначено наступні пріоритетні напрямки діяльності факультету:

– підготовка кваліфікованих кадрів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, освоєння та впровадження інноваційних технологій, конкурентоспроможних на ринку праці;

– модернізація змісту психолого-педагогічної, методичної, практичної підготовки та підвищення наукового рівня педагогічних кадрів;

– використання сучасних мультимедійних технологій з метою оновлення методів роботи науково-педагогічних працівників;

– налагодження міжнародного та міжвузівського співробітництва

з провідними науковими установами.

 
Галерея
galery 7
galery 7galery 7
На даний момент 866 гостей на сайті